Over Recron

Missie:

RECRON is een ondernemende brancheorganisatie voor ondernemers in de recreatiesector en dat vertaalt zich in de volgende missie: RECRON zet zich in voor succesvol en kansrijk ondernemerschap in de markt van recreatiebedrijven in de ruimste zin des woords.Het stimuleren en bewerkstelligen van een optimaal bedrijfs- en ondernemersklimaat in de toeristisch-recreatieve bedrijfstak, gericht op de versterking en ontwikkeling van die bedrijfstak en de daarin werkzame individuele bedrijven. Door belangenbehartiging op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau ten behoeve van leden, vanuit grote mate van representativiteit en op een kwalitatief hoog niveau. Verder door kennis- en kwaliteitsontwikkeling ten behoeve van aangesloten bedrijven en door het aanbieden van een aantal noodzakelijke collectieve diensten. En dat alles tegen een redelijke prijs, die in verhouding staat tot de geboden diensten en de kwaliteit ervan.

Kernwaarden:

Wat

RECRON is de spreekbuis en opinieleider van de sector en vervult daarbij de leiderschapsrol;

RECRON geeft mede inhoud c.q. bepaalt in voorkomende gevallen de beleidsagenda van de relevante overheden en stakeholders;

RECRON maakt, waar nodig en mogelijk, een vuist tegen ongewenst beleid van overheden en andere stakeholders, eventueel in samenwerking met andere organisaties;

RECRON is de bindende organisatie tussen leden en ledengroepen en fungeert als het ware als cement tussen de bedrijven en de leden;

RECRON ondersteunt en faciliteert individuele ondernemers, bedrijven en samenwerkingsverbanden in hun business door middel van communicatie en een bijpassende organisatie;

Hoe

RECRON verbindt afzonderlijke bedrijfsgroepen en typen bedrijven aan elkaar vanuit hun gemeenschappelijke activiteiten en business en hun gemeenschappelijke belangen;

RECRON creëert en onderhoudt specifieke kennis die voor ondernemers, bedrijven, maar ook overheden en andere stakeholders relevant is in het belang van de bedrijven en de recreatiesector;

RECRON bepaalt in belangrijke mate de in de sector toepasselijke arbeidsvoorwaarden, waarbij het bedrijfsbelang, de continuïteit van het bedrijf, maar ook goede verhoudingen met vakorganisaties en rust op de arbeidsmarkt de belangrijkste ijkpunten zijn;

RECRON biedt haar aangesloten leden naast de basisdiensten, al dan niet tegen betaling, een pakket van zakelijke diensten ten behoeve van het individuele recreatiebedrijf;

RECRON is een betrouwbare, betaalbare ledenorganisatie, die waarde voor het lidmaatschap wil bieden